Skatter i Portugal

 

Pensioner

 

Bakgrund/historik

 

 • Portugal införde för cirka 10 år sedan förmånliga skatteregler för personer som bosätter sig i Portugal och som uppfyller villkoren för “non-habitual resident” (NHR-status) I sådana fall kan, under en 10 års period, alla inkomster från vissa privata tjänstepensions försäkringar och exempelvis all utdelning från bolag i ett antal länder bli helt skattebefriade både i Sverige och i Portugal. Detta beror på att enligt det skatteavtal som finns mellan Sverige och Portugal beskattas tjänstepension från privat sektor endast i Portugal förutsatt att man flyttat ut från Sverige och därmed saknar anknytning till Sverige. Den skatterättsliga hemvisten finns då i Portugal och eftersom Portugal inte beskattar pensionen uppkom total skattefrihet för den privata tjänstepensionen.

 

 • Skattefriheten irriterade dock svenska politiker och Skatteverket som lyckades  att förmå Portugal att skriva på ett protokoll om ändring av skatteavtalet. Den 16 maj 2019  kom Sverige och Portugal överens om ändringar i skatteavtalet. Enligt avtalet kommer Sverige tilldelas rätt att beskatta pension (även tjänstepension från privat sektor) från och med den 1 januari året efter det att det nya avtalet ratificerats av de båda länderna. För en person som är begränsat skattskyldig i Sverige leder detta till SINK-skatt på 25 %. Om däremot Portugal, enligt detta avtal, inför en skatt så äger Sverige rätt att tillämpa beskattning från och med 1 januari 2023. För att ändringarna i skatteavtalet ska bli gällande måste de godkännas av riksdag/parlament i respektive land. Sverige godkände det nya avtalet 2019-11-13, men Portugals parlament har ännu inte godkänt ändringarna. 

 

Ändrad lagstiftning i Portugal från och med 1 april 2020

 

 • Portugal inför från och med den 1 april 2020 en skatt om 10% på utländska pensioner med avräkning av vad som erlagts i källstaten.
 • För personer som redan tidigare är bosatta i Portugal och som har NHR status gäller fortsatt skattefrihet. Dessa personer kan välja vilket system man vill tillhöra, det gamla eller det nya.

 

Med hänsyn till skatteavtalet mellan Sverige och Portugal beskattas pensioner för de som flyttat till Portugal efter 1 april 2020 enligt följande:

          Portugal                   Sverige

PPSKATT PORTUGAL SKSVERIGEATT SVERIGE
Allmän pension 0 % 25 %
Tjänstepension offentlig sektor 0 % 25 %
Tjänstepension privat sektor 10 %   0 %
Privat pensionsförsäkring 0 % 25 %

 

Vad som fortsatt är osäkert är hur Portugal avser att göra med förslaget till ändringen av skatteavtalet som länderna kom överens om 2019. Beroende på hur Portugal (och Sverige) agerar får det olika  skattemässiga konsekvenser som kortfattat beskrivs nedan.

 1. Portugal väljer att inte ratificera det nya skatteavtalet 

Om Portugal inte ratificerar avtalet kommer skatten på tjänstepensioner fortsatt vara 10% utan bortre tidsgräns. 

Portugal kanske resonerar så att nu när man gått Sverige och övriga EU-länder till mötes med införande av skatt på tjänstepensioner finns inget skäl till att ratificera det nya avtalet. Portugal kommer då, även i framtiden, vara ett attraktivt land för pensionärer att bosätta sig i, då skatten endast uppgår till 10% på tjänstepensioner.

Sverige å andra sidan skulle kunna konstatera att många års arbete med att förmå Portugal att införa skatt på tjänstepensioner äntligen har lyckats och känner sig nöjda med att skatten inte längre är 0%.

 1. Portugal accepterar Sveriges förslag till nytt skatteavtal 

I det fall Portugal ratificerar förslaget till nytt skatteavtal äger Sverige från och med 2023 rätt att SINK beskatta tjänstepensioner, vilket innebär att skatten blir 25%.  Vid beskattning i Sverige kan den portugisiska skatten avräknas, vilket innebär en faktisk total beskattning av pensionen på 25 procent (15 procent i Sverige och 10 procent i Portugal).

 1. Sverige säger upp dubbelbeskattningsavtalet med Portugal

I det fall Portugal väljer att inte ratificera ändringarna i skatteavtalet kan Sverige i stället välja att säga upp dubbelbeskattningsavtalet med Portugal. En åtgärd som får många andra skattemässiga konsekvenser länderna emellan och som förmodligen inte är speciellt sannolikt.

Om skatteavtalet likväl skulle upphöra att gälla kommer beskattning att ske i Sverige med 25% (SINK-skatt) oavsett när flytt har skett till Portugal. Beskattning i Sverige sker då på pensionsutbetalningar från och med den tidpunkt då avtalet upphört att gälla

Krav vid utflyttning från Sverige

Ett antal lagkrav måste vara uppfyllda för att komma i åtnjutande av de förmånliga skattereglerna som beskrivits ovan.

 • Utflyttning är anmält till svenska Skatteverket
 • Inte ha någon väsentlig anknytning till Sverige och därmed blivit “begränsad skattskyldig” i Sverige En viktig faktor vid bedömning av väsentlig anknytning till Sverige är vistelsetiden. Det står i lagen att man inte får vistas mer än sex månader i Sverige. Lagen är dock inte klargörande och Skatteverket gör en samlad bedömning av en rad kriterier för att fastställa om du har väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Helst bör du undvika att vistas I Sverige mer än 4-5 månader. Andra viktiga faktorer för att undvika väsentlig anknytning till Sverige är:
 • Du måste avveckla det fasta boendet i Sverige. Fritidsbostad kan behållas.
 • Du får inte äga aktier i fåmansbolag eller annan privat näringsverksamhet.
 • Du kan inte ha barn under 18 år eller maka/make familjen kvar i Sverige.
 • Inte ha varit skattemässigt bosatt i Portugal under de senaste 5 åren före flytten till Portugal.
 • Har bosatt sig i Portugal och antingen köpt eller hyrt en lägenhet/villa som permanent bostad.
 • Har blivit skatterättsligt bosatt i Portugal och registrerad hos de Portugisiska myndigheterna som “non-habitual resident” ( NHR-status).

 

Kort beskrivning av övrig beskattning i Portugal

Förutsatt att du av det svenska Skatteverket anses som “begränsat skattskyldig i Sverige” samt att du är skatterättsligt bosatt i Portugal och blivit registrerad som “non-habitual resident” (NHR status) hos de portugisiska myndigheterna gäller följande:

 

Inkomst av kapital 

 Kapitalskatten i Portugal är f n 28%. Skatten utgår på bland annat försäljning av aktier, utdelningar och räntor. Personer som är registrerade som ”non-habitual- resident undantas från beskattning på utdelningar och räntor som härstammar från källa utanför Portugal Den svenska så kallade 10-års regeln, innebärande att Sverige beskattar kapitalvinster på aktier 10 år efter utflyttningen., är i Portugal nedsatt till 5 år. Vid avyttring av fastighet i Portugal beskattas vinsten med 28 % fast skatt förutsatt att du vid detta tillfälle inte längre är skattemässigt bosatt i Portugal. Om du kvarstår som skattemässigt bosatt vid försäljningstillfället så kommer hälften av vinsten vid avyttringen att ligga till grund för progressiv inkomstskatt.

Om du är bosatt i Portugal är reavinst på permanentbostad skattefri om återinvestering sker i ny bostad.

 

Förmögenhetsskatt

Det finns ingen förmögenhetsskatt i Portugal.

 

Arvskatt

Arvskatt och gåvoskatt utgår i Portugal med 10 % dock med undantag för make/maka och barn där skatten är 0 %.

 

”Transfer tax” och stämpelskatt vid förvärv av fast egendom

Vid förvärv av fast egendom för bostadsändamål utgår en skatt med cirka 4-6 % (beroende av värdet) och en stämpelskatt om 0,8 % av värdet av den förvärvade fastigheten.

 

Mervärdesskatt i Portugal

Den vanliga skattesatsen är 23 %. För vissa områden finns reduceringsregler där skattesatsen är 13 % respektive 6 %.